A wannan karatu zamu ji Hadisai guda biyu na Abu Huraira da Ibn Abbas game da shafar Shedan bayan an haife shi da kuma matsayin kukan shi jaririn.

Leave a Reply